Polityka prywatności i plików cookie

Przywiązując szczególną wagę do ochrony prywatności Państwa danych osobowych, które zostały nam udostępnione pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. Dbamy, by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”.

Postanowienia ogólne

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu https://akademia.odomed.pl/ jest:
ODOMED DAWID SZAREK z siedzibą w  Tarnowskich Górach przy ul. Olimpijczyków 13A/8, 42-612 Tarnowskie Góry, NIP: 8161706407, REGON: 369839640.
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: akademia@odomed.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Odwiedzając nasz Serwis, dochodzi do gromadzenia:

 • Danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie;
 • Danych osobowych związanych z rejestracją konta osobistego w Serwisie, gdzie wymagany zakres danych obejmuje m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail;
 • Danych osobowych w związku z zarządzaniem swoim kontem w Serwie, gdzie Użytkownik może uzupełnić swoje dane m.in.: o pseudonim, avatar oraz informację o sobie, widoczne publicznie dla innych użytkowników. Dane te są danymi przekazywanymi dobrowolnie przez Użytkownika i nie są konieczne do prawidłowego korzystania z Serwisu;
 • Danych osobowych zbieranych za pomocą formularza kontaktowego, gdzie wymagany zakres danych obejmuje m.in.: imię, adres e-mail, treść wiadomości, opcjonalnie: nazwisko, nazwę firmy (jeśli dotyczy);
 • Danych osobowych w związku z wysyłką newslettera, gdzie wymagany zakres danych to adres e-mail;
 • Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalej części polityki prywatności.
 

Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania danych

Realizacja kontaktu z osobami, które się z nami kontaktują telefonicznie, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Odpowiadamy na zadane nam pytania, udzielamy informacji, odpowiadamy na zapytania ofertowe, wysyłamy zamówione informacje.

Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 lit f RODO. Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania/wysłanie zamówionego materiału, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Korespondencję przechowujemy w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Rejestracja konta Użytkownika

Cel ten stanowi wykonanie umowy kupna – sprzedaży lub żądanie klienta przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Warunki realizacji umowy określa zaakceptowany przez Użytkownika regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższego celu przetwarzania.

Oferowanie płatnych usług za pośrednictwem Serwisu (szkolenia, kursy, webinary) oraz umożliwienie dokonywania płatności

Cel ten stanowi:

 

·         Zawarcie umowy (podstawa: wykonanie umowy kupna – sprzedaży lub żądanie klienta przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b RODO

·         Prowadzenie sprawozdawczości finansowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), a także: bieżący kontakt, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, zabezpieczenie roszczeń – te cele są naszymi prawnie uzasadnionymi interesami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższego celu przetwarzania.

Wysyłka newslettera do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie.

Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Takie dane przechowujemy do czasu odwołania zgody.

Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym jest mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.

Cel ten stanowi nasz obowiązek prawny, o którym jest mowa art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikający z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).

Dane osobowe dla powyższych celów będą przetwarzane przez następujący okres: dane niezbędne dla realizacji umowy / rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są przez czas niezbędny do jej realizacji, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z tytułu zawarcia umowy; dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu / odpowiedzi na pytania, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu; dane niezbędne do realizacji wydarzenia płatnego przechowywane będą do maksymalnie 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy; dane przetwarzane w przypadku wyrażenia zgody na newsletter – do czasu jej odwołania.

Portale społecznościowe – Social Media

Posiadamy publiczny profil na portalu:

– Facebook: https://www.facebook.com/AkademiaODOMED

W związku z tym przetwarzamy dane, które pozostawiają osoby odwiedzające nasz profil (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w social media jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami. Jeżeli polubisz nasz wpis lub go skomentujesz, to pamiętaj, że jest to widoczne dla innych użytkowników. Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania. Przetwarzamy również dane osób w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania za pośrednictwem Messengera.

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Państwa danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Ci praw w ich ramach uprawnień. Więcej na temat przetwarzania danych przez Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe, pozyskane na pośrednictwem Serwisu, mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom ODOMED DAWID SZAREK, podmiotom udzielającym wsparcia  na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. dostawcy oprogramowania takiego jak: platforma do prowadzenia e-kursów, platforma do wysyłki newslettera, platforma do prowadzenia webinarów, dostawcy z obszarów: księgowości, agencja marketingowa, hosting, zarządzanie stroną internetową, podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne – PayU S.A.), podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób fizycznych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 21 RODO), 
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: akademia@odomed.pl

Przekazywanie danych do Państw trzecich

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Bezpieczeństwo danych

Państwa dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych w celu zapobiegnięcia ryzyka naruszenia praw lub wolności.

Stosujemy protokół transmisji SSL dzięki czemu zapewnimy, iż przesył danych na naszej stronie jest bezpieczny. Protokół SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z Państwa przeglądarki   i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Stronę Internetową.

Pliki cookie

I.     Pragniemy poinformować, iż zgodnie z art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne serwis https://akademia.odomed.pl/ nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

II.     Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputer, smartfon, tablet) użytkownika serwisu, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której użytkownik przegląda strony internetowe.

III.     Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do danych zmieniając ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

IV.     Ciasteczka pozwalają na zapamiętanie i sprawdzanie preferencji użytkownika serwisu. Dzięki temu możemy m.in.: poprawiać wyniki wyszukiwania, dbać o trafność wyświetlanych przez Państwa informacji.

V.     Pliki cookie nie dokonują żadnych zmian czy modyfikacji ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, na którym zostały zainstalowane.

VI.    Mają Państwo prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie Ciasteczek (można je blokować).

VII.    Chcąc zablokować pliki cookie, zalecamy wybranie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce WWW. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/ oraz  https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory lub bezpośrednio w poszczególnych przeglądarkach:

VIII.     Pragniemy poinformować, że korzystanie z serwisu https://akademia.odomed.pl/ oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez nas ciasteczek. Komunikat ten wyświetla się automatycznie zawsze przy pierwszej wizycie danego użytkownika w naszym serwisie.

IX.     Zablokowanie Ciasteczek lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia w korzystania z Serwisu, a niektóre jego opcje mogą okazać się niedostępne.

X.     Pliki cookie można podzielić w następujący sposób:

 • „niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika,
 • „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu,
 • „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa,
 • „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu,
 • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe (persistent cookies) – są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika strony.
Postanowienia końcowe

Zasady określone w Polityce Prywatności i plikach cookie podlegają prawu polskiemu. Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookie wchodzi w życie z dniem 06.12.2021 r.

 

Shopping Cart
error: Treść jest chroniona !!