REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

w ramach platformy e-learningowej https://akademia.odomed.pl/

§ 1

Informacje ogólne

Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu https://akademia.odomed.pl/  w tym m.in. rejestrację konta, proces zakupu dostępu do płatnych zasobów, warunki odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, składania reklamacji.

Właścicielem platformy e-learningowa w ramach serwisu https://akademia.odomed.pl/ jest:

ODOMED DAWID SZAREK

ul. Olimpijczyków 13A/8,

42-612 Tarnowskie Góry

Adres e-mail: akademia@odomed.pl

§ 2

Definicje ujęte w regulaminie

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych korzystająca z serwisu;

Serwis – serwis internetowy pod adresem https://akademia.odomed.pl/ ;

Usługodawca / Sprzedawca /  Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) – ODOMED DAWID SZAREK ul. Olimpijczyków 13A/8, 42-612 Tarnowskie Góry;

Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego / platformy e-learningowej https://akademia.odomed.pl/

Umowa sprzedaży  – umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem
a Usługodawcą, której przedmiotem jest dostęp do wybranego kursu, której treść stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe warunki określone w Serwisie;

Platforma – platforma edukacyjna, będąca własnością ODOMED DAWID SZAREK;

Kursy –  odpłatny kurs online (szkolenie e-learningowe) dostępny w Serwisie https://akademia.odomed.pl/  i udostępniany Użytkownikom po wykupieniu przez nich dostępu;

Login – ciąg znaków alfanumerycznych (jawny) lub indywidulany adres poczty elektronicznej;

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko Użytkownikowi). Niezbędny do autoryzowanego dostępu do Platformy i korzystania z jej zasobów;

Zaświadczenie / certyfikat – dokument potwierdzający udział i ukończenie przez Użytkownika kursu online.

Cennik – zestawienie aktualnych cen wydane przez Usługodawcę, zamieszczone i dostępne w Serwisie;

Opłata – opłata za korzystanie z usługi, określona w Cenniku.

§ 3

Postanowienia ogólne

W ramach usługi świadczonej za pośrednictwem serwisu https://akademia.odomed.pl/ , Użytkownik ma możliwość darmowej rejestracji oraz utworzenia osobistego konta w celu skorzystania z zasobów platformy e-learingowej.

 1. Tylko zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dokonania zakupu wybranego kursu online oraz otrzymania dostępu do zakupionych zasobów.
 2. Sprzedaż kursów za pośrednictwem Serwisu odbywa się poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 3. Zamieszczone za pośrednictwem Serwisu informację o dostępnych kursach, opisach poszczególnych kursów stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Rejestracja konta w serwisie www.akademia.odomed.pl

 1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych korzystająca z serwisu.
 2. W celu skorzystania z Serwisu, Użytkownik musi posiadać zarejestrowane konto.
 3. Rejestracja w Serwisie https://akademia.odomed.pl/ następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w prawidłowy sposób oraz w niezbędnym zakresie takim jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz zdefiniowane hasło. Założenie konta jest bezpłatne.
 4. Po poprawnym procesie zakładania konta Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, będącą integralną częścią niniejszego Regulaminu. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z zasobów Serwisu.

§ 5

Konto Użytkownika

 1. Proces logowania do konta następuje po podaniu indywidualnego utworzonego podczas rejestracji Loginu / Nazwy użytkownika lub adresu e-mail (zamiennie) oraz hasła.
 2. Zalogowany użytkownik ma możliwość na swoim profilu ustawienie zdjęcia (avatar) oraz udostępnienia informacji o sobie, widocznej publicznie w przypadku umieszczenia w Serwisie swojej opinii na temat ukończonych kursów bądź komentarza.
 3. Konta Użytkowników którzy nie będą przestrzegać niniejszego regulaminu, a w szczególności będą naruszać prawa osób trzecich mogą zostać zawieszone, zablokowane lub usunięte z systemu.
 4. Każdy Użytkownik posiada prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu
  i skasować założone konto, wysyłając wiadomość na adres akademia@odomed.pl
 6. W przypadku usunięcia swojego konta, Użytkownik traci prawo do korzystania
  z usług Serwisu dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
 7. Użytkownikom Serwisu kategorycznie zabrania się jakichkolwiek prób ingerencji w integralność serwisu, kopiowania lub powielania jego treści, grafik etc.
 8. Użytkownik nie może korzystać z Platformy akademia.odomed.pl w celu niezgodnym z prawem lub z Regulaminem, a w szczególności:

                                 I.            dla realizacji jakichkolwiek niezgodnych z prawem celów,

                               II.            w sposób, który można uznać za spamowanie,

                             III.            próby włamywanie się do serwisu, skanowanie lub testowanie podatności systemu lub sieci na naruszenia lub obejścia środków bezpieczeństwa i uwierzytelniania,

                            IV.            działania, które prowadzą do celowego przeciążenia Serwisu,

                              V.            publikowanie treści, do których Użytkownik nie ma praw lub naruszających prawa osób trzecich,

                            VI.            publikowania treści nieprawdziwych i niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi lub przepisami prawa, takimi jak np.: pomówienia, treści obraźliwe, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, zawierające wirusy lub linki prowadzące do wirusów, itd.

9.       W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia pkt I i II  lub dopuszcza się działań opisanych w  pkt 8, Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody i usunięcia niewłaściwych treści, a wobec Użytkownika, który się tych działań dopuścił, wyciągnięcia konsekwencji, również na drodze cywilno- prawnej.

10.   W przypadku naruszenia przez Użytkownika, któregokolwiek z postanowień z punktów IV lub V Usługodawca wyciągnie wobec nich konsekwencje wskazane w Prawach autorskich.

§ 6

Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a)    Zastosowania przeglądarek w najnowszej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari

b)    Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024.

c)     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie Serwisu w przypadku, gdy urządzenie Użytkownika nie spełnia, któregoś z powyższych parametrów

 1. Usługodawca może dokonać przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w celu zabezpieczenia danych, dokonywania napraw, ulepszeń i zmian,
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przerwę w funkcjonowaniu Serwisu spowodowaną przerwą techniczną,
 3. Usługodawca powiadomi Użytkowników o planowanej przerwie technicznej zamieszczając stosowny komunikat w Serwisie https://akademia.odomed.pl/ chyba że przerwa w funkcjonowaniu nastąpi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
 4. Serwis nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów z dostępem do sieci Internet po stronie Użytkownika.

§ 7

Wymagane opłaty w celu dostępu do usługi

 1. Za moment zawarcia umowy uważa się uiszczenie opłaty za każdy zakupiony kurs. Podane w Serwisie ceny kursów uwzględniają podatek (ceny brutto).
 2. Opłatę za zakup wybranego kursu można uiścić poprzez wykonanie przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego lub płatności kartą kredytową. Płatności elektroniczne lub z wykorzystaniem karty kredytowej odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego podmiotu obsługującego płatności elektroniczne – PayU S.A. Po wybraniu opcji płatności Użytkownik zostanie przekierowywany do strony umożliwiającej płatność przelewem elektronicznym lub autoryzację karty.
 3. Dostęp do zakupionego Kursu / Szkolenia zostanie uruchomiony po zaksięgowaniu należności na koncie https://akademia.odomed.pl/ lub otrzymaniu informacji o wpłynięciu należności od pośrednika płatności.
 4. Okres dostępu do zawartości zakupionego kursu wynosi 30 dni i liczony jest od daty aktywacji dostępu do usługi.
 5. Dowód zakupu w postaci Faktury VAT przesyłany jest na podany podczas dokonywania rejestracji adres e-mail Użytkownika. Użytkownik podaje niezbędne dane do wystawienia Faktury VAT podczas składania zamówienia na wybrany kurs. W przypadku osoby fizycznej nieposiadającej działalności gospodarczej wymagane dane to: – imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. W przypadku osoby prawnej wymagane dane to: nazwa firmy, siedziba firmy oraz numer NIP.
 6. Po wygaśnięciu opłaconego okresu, dostęp do zakupionego kursu jest blokowany.

§ 8

Zaświadczenie o ukończeniu kursu online

 1. Ukończenie każdego z dostępnych kursów, potwierdza test podsumowywujący zdobytą wiedzę. Próg zaliczenia testu wynosi 80% poprawnych odpowiedzi. Po pozytywnym zaliczeniu testu, Użytkownik może wygenerować zaświadczenie / certyfikat, potwierdzający ukończenie kursu.
 2. System automatycznie generuje zaświadczenie / certyfikat, wykorzystując imię i nazwisko, podane podczas rejestracji konta bądź w Ustawieniach profilu Użytkownika.
 3. Użytkownik może pobrać Certyfikat w pliku pdf do samodzielnego wydruku.
 4. Istnieje możliwość zamówienia certyfikatu w wersji papierowej. Użytkownik uprawniony jest do zamówienia jednej bezpłatnej sztuki certyfikatu. Zamówienia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: akademia@odomed.pl
 5. Zamówienia realizowane są w terminie 14 dni roboczych od daty potwierdzenia otrzymania zamówienia. 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. W przypadku uiszczenia opłaty za zamówioną usługę, Użytkownik ma prawo do zwrotu pełnej kwoty, w przypadku, w którym  usługa nie została aktywowana.
 2. Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres: akademia@odomed.pl
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik.
 4. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku aktywacji zamówionej usługi.

§ 10

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku problemów z logowaniem się do kursu, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę drogą mailową na adres: akademia@odomed.pl
 2. Użytkownik Serwisu na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy.
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail: akademia@odomed.pl lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania.

§ 11

Treść kursów i prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały znajdujące się w serwisie https://akademia.odomed.pl/ tj. treści udostępniane w Serwisie, w szczególności treści kursów dostępnych na platformie, stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami), jak również są chronione prawami do znaków towarowych, do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Materiały udostępniane w Serwisie w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony dostęp do danego kursu. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.
 3. O wprowadzonych w Regulaminie zmianach Usługodawca powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail podany podczas rejestracji lub poprzez umieszczenie informacji w panelu Użytkownika.
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 5. Dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Serwisu.
 7. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.

Data aktualizacji Regulaminu: 16.12.2021 r.

Shopping Cart
error: Treść jest chroniona !!